เว็บหวยสดพลัส - แทงหวย แทงบอล บาคาร่า เกมสล็อต
วัดไทย ลุมพินี

เปิดประวัติความเป็นมาของ วัดไทย ลุมพินี ประเทศเนปาล 2023

วัดไทย ลุมพินี (Royal Thai Monastery Lumbini Nepal) นั้นเป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศเนปาล ที่ได้ตั้งอยู่ภายในปริมณฑลสังเวชนียสถาน เขตลุมพินีวัน ซึ่งเป็นบริเวณสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อยู่ไปทางเขตตะวันตกสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และใกล้กันกับชายแดนประเทศอินเดีย โดยวันนี้ เว็บหวยสด จะมาพาทุกท่านบินลัดฟ้า เพื่อไปทำความรู้จักกับวัดไทย ในต่างแดนแห่งนี้กันครับ

ความเป็นมาของ วัดไทย ลุมพินี

วัดไทยลุมพินี นั้นตั้ง อยู่ในปริมณฑลสังเวชนีย ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ สวนลุมพินีวัน ราชอาณาจักรเนปาล ถูกสร้างขึ้นด้วยศรัทธาของพุทธบริษัทชาวไทยครับ ในนามของรัฐบาลแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีการใช้งบประมาณแผ่นดิน และผู้ศรัทธาร่วมทำบุญ ทำสัญญาเช่าที่ดิน จากรัฐบาลเนปาล จำนวน 3 แปลง รวมพื้นที่ 8 เอเคอร์ (20 ไร่เศษ) โดยเป็นระยะเวลา 99 ปี เพื่อให้เป็นการบูชาคุณพระพุทธศาสนา และเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี

วัดไทย ลุมพินี

การก่อสร้าง วัดไทยลุมพินี เนปาล

โดยคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลไทย ต่างมีมติเห็นชอบในหลักการให้จัดสร้างวัดไทยลุมพินีขึ้น (วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2535) โดยให้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน และทำการมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ นั้นแต่งตั้งคณะกรรมการก่อสร้าง เพื่อำาหน้าที่ในการออกแบบและคอยควบคุมการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามเป้าหมาย นั่นคือ การส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา และศิลปะและวัฒนธรรมไทย ตามข้อตกลง (Commitment) ที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเนปาล ในโครงการพัฒนาลุมพินีสถาน เพื่อกลายให้เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ และสืบสานพระพุทธศาสนาต่อไป

และเมื่อ ปี พ.ศ. 2538 การก่อสร้างวัดไทยลุมพินีจึงเริ่มขึ้น โดยพระเมตตาของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ท่านเสด็จมาทรงทำการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 โดยที่มีคณะรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เอกอัครราชทูต ทางกรมการศาสนา และกรมการพัฒนาลุมพินีวัน (Lumbini Development Trust) และบรรดาพุทธบริษัทชาวไทยและชาวเนปาล มาร่วมในพิธีกันเป็นจานวนมาก

วัดไทยลุมพินี

เมื่อกรมการศาสนาได้มีการรับมอบหมายให้ดูแลงานก่อสร้าง จึงได้ลงมือสร้างศาสนสถาน ตามแผนที่กาหนดไว้ ในปี พ.ศ. 2539 ปรากฏผลงานขึ้นมา คือ มีการปรับระดับพื้นที่บริเวณวัด ทำการสร้างกาแพงรั้วรอบวัด หอฉัน หอสวดมนต์ และกุฏิสงฆ์จำนวน 2 หลัง จัดหาระบบไฟฟ้า น้ำประปา และสร้างสระโบกขรณี ถังเก็บน้า ทำบ่อบาดาล พร้อมกับปลูกต้นไม้สาคัญตามพุทธประวัติ ได้มีการจัดสวนไม้ดอก ไม้ประดับ ให้เป็นรมณียสถานที่มีความสวยสดงดงาม และระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ โดยปัจจุบันนั้นวัดไทยลุมพินีได้ขึ้นอยู่ในความดูแลของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

ตามกำหนดการที่ Huaysod ได้ศึกษามา วัดแห่งนี้จะถูกสร้างแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นร่วมเฉลิมฉลอง ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี แต่เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจขณะนั้นไม่เอื้ออำนวย งานจึงได้ยืดเวลาออกมา แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ตามแผนที่ได้วางเอาไว้อีกวาระหนึ่ง ว่า วัดไทยลุมพินี นั้นจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี พ.ศ. 2559 และสามารถผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิตได้ ในปี พ.ศ. 2560 นี้

วัดไทยลุมพินี

ต่อมาทางสถานเอกอัครทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้ขอให้กรมการศาสนา นำความกราบเรียน ต่อมหาเถรสมาคม เพื่อเป็นการขอพระภิกษุมาอยู่ประจำเป็นการถาวรดังเช่นวัดอื่น ๆ ในบริเวณลุมพินี และ จะได้ช่วยในเรื่องการดูแลงานก่อสร้างตามโครงการ ทั้งยังเพื่อให้เป็นที่เคารพ กราบไหว้ ของชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ได้เดินทางไปเพื่อแสวงบุญ นอกจากนี้ ยังจะกลายเป็นผู้แทนของคณะสงฆ์ ในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ในสถานที่ที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย

ทางมหาเถรสมาคมได้จัดการประชุมครั้งที่ 28/2542 (วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2542) ให้มีมติ มอบหมายให้วัดไทยพุทธคยา ซึ่งมีฐานะหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย ช่วยทำการจัดส่งพระธรรมทูต ให้เดินทางไปช่วยดูแลงานก่อสร้างที่วัดไทยลุมพินี ตามความประสงค์ของรัฐบาล

วัดไทยลุมพินี

โดย พระเทพโพธิวิเทศ (ทองยอด ภูริปาโล ป.ธ.9) ในฐานะหัวหน้าพระธรรมทูตในตอนนั้น ได้ทำการมอบหมายให้ พระครูปลัดสุวัฒนสัทธาคุณ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่ “พระเทพ โพธิวิเทศ” พระธรรมทูตสายอินเดีย วัดไทยพุทธคยา ซึ่งขณะนั้นได้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะ สงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ในสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งมีระยะทางอยู่ใกล้กับวัดไทยลุมพินีอยู่แล้ว โดยให้ท่านเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ดูแลงานก่อสร้างวัดลุมพินี และปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี พร้อมกับให้คัดสรร คณะปูรกะ จากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อินเดีย เพิ่มอีกจำนวน 4 รูป เป็นสงฆ์ปัญจวรรค มาอยู่ประจำ ตั้งแต่เมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

สำหรับ วัดไทย ลุมพินี นั้นถือว่าเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศเนปาล รวมไปถึงชาวเนปาลด้วยครับ เพราะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ให้พุทธศาสนิกชนนั้นสามารถไปร่วมทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาได้ครับ หากใครมีโอกาสได้เดินทางไปที่ประเทศเนปาลเพื่อแสวงบุญ อย่าลืมแวะไปวัดไทยลุมพินีกันดูนะครับ สำหรับวันนี้ หวยสด ต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่บทความหน้า สวัสดีครับ

หากท่านสนใจแทงหวยออนไลน์แค่เพียง คลิก สมัครสมาชิกหวยสด แค่ไม่กี่ขั้นตอนท่านก็สามารถรับข่าวสารและสาระดี ๆ ได้ทุกวัน

เรื่องที่น่าสนใจ